text.skipToContent text.skipToNavigation

Algemene voorwaarden

EERSTE ARTIKEL – Toepassingsgebied

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden (“De AVV”) vormen overeenkomstig artikel L 441-6 van het Franse Wetboek van Koophandel, de enige basis van de commerciële relaties tussen de partijen. Het doel ervan is de voorwaarden vast te leggen waaronder de vennootschap BIHR, S.A.S. (Beperkt Vereenvoudigde Vennootschap naar Frans recht) met een kapitaal van € 500.000, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is ZI Parc 3 – 7, rue Robert Schuman – 68870 BARTENHEIM – Frankrijk en ingeschreven bij het Handelsregister van MULHOUSE onder nummer B 320 671 233 (“De Vennootschap”) aan kopers die beroepsmatig handelen en/of repareren (“De Klant/-en”) die hierom verzoeken, via de internetsite van de Vennootschap, of via andere weg, de accessoires en de onderdelen levert voor tweewielers, driewielers(TM) of vierwielers (QM), samengevoegd onder de afkorting TQM (“De Producten”. 
Zij zijn van toepassing – zonder tijdslimiet en zonder beperking of voorbehoud – op alle verkopen die door de Vennootschap worden gesloten bij alle Klanten, welke ook de clausules mogen zijn die op de documenten van de Klant vermeld staan, en met name zijn algemene inkoopvoorwaarden. 
Deze AVV zijn toegankelijk op de website van de Vennootschap en worden stelselmatig verstrekt aan alle Klanten die een bestelling willen plaatsen bij de Vennootschap. 
Elke Productbestelling van de Klant impliceert de aanvaarding van onderhavige AVV via het aanvinken van het daartoe voorziene vakje (online aankoop) of via het ondertekenen van de AVV (offline aankoop).
De informatie die bestemd is voor de Klant kan verstuurd worden via een e-mailbericht, mits de Klant zijn e-mailadres aan de Vennootschap verstrekt heeft. 
De informatie vermeld in catalogi, folders en prijslijsten van de Vennootschap zijn indicatief en kan door de Vennootschap zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien of gewijzigd. Dit doet echter geen afbreuk aan de lopende orders, die gehandhaafd blijven, behalve voor niet-materiële wijzigingen.
Overeenkomstig de geldende wetgeving behoudt de Vennootschap zich het recht voor om van bepaalde clausules van de onderhavige AVV af te zien of af te wijken, op basis van onderhandelingen met de Klant, door schriftelijk in te stemmen met de Bijzondere Verkoopvoorwaarden. 

2. BESTELLINGEN 

2.1 De verkoop komt tot stand zodra een bestelling formeel door de Vennootschap is bevestigd (online of door middel van een gedrukt of elektronisch document).
2.2 Bestellingen van de Klant, in het bijzonder bestellingen van zogenaamde “on-demand”-producten die overeenstemmen met bestellingen van niet-opgeslagen en/of gepersonaliseerde producten (customized). De Vennootschap vestigt de aandacht van de Klant op het feit dat alle online bestellingen met onjuist of onvolledig ingevoerde gegevens, aanleiding kunnen geven tot fouten in de uitvoering van de bestelling die in geen geval toegeschreven kunnen worden aan de Vennootschap. Het is dus zaak dat de Klant de ingevoerde gegevens controleert, alvorens over te gaan tot definitieve bevestiging van de bestelling.  
2.3 Bestellingen kunnen door de Vennootschap worden geannuleerd indien een product niet beschikbaar is omdat het niet in voorraad is of niet meer in de catalogus voorkomt. Dit kan niet leiden tot de annulering van de totale bestelling, met uitzondering van het niet-beschikbare Product, en zal nooit recht geven op enige vergoeding voor de Klant.
2.4 Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Vennootschap, kan geen enkele definitieve bestelling van de Klant gewijzigd worden door de Vennootschap. 
2.5 Bestellingen kunnen alleen geannuleerd worden door de Klant voordat ze verstuurd zijn en na uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Vennootschap. “On-demand”- en gepersonaliseerde producten, producten waarvoor de Klant een speciale bestelling gedaan heeft, die verkocht zijn in het kader van een speciale operatie of die aangemerkt zijn als “Producten verwijderd uit de assortimenten of verkrijgbaar zolang de voorraad strekt”, kunnen nooit geannuleerd worden. 

3. PRODUKTEN 

3.1. Beperkingen explosieve grondstoffen
De klant verklaar dat het commerciële product en de stof of het mengsel met deze stof alleen worden gebruikt voor het aangegeven gebruik, dat in ieder geval legitiem is, en uitsluitend worden verkocht of geleverd aan een andere klant indien deze een soortgelijke verklaring van gebruik opstelt, met inachtneming van de beperkingen die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 2019/1148 voor het aanbieden aan particulieren.

4. INCOTERM – RISICO-OVERDRACHT 

Voor directe bestellingen, zoals drop-shipping bestellingen, wordt het transport van de goederen standaard uitgevoerd volgens de INCOTERM “DAP” (Delivered At Place). De goederen worden beschouwd als geleverd als zij aan de klant beschikbaar gesteld zijn op de overeengekomen plaats van levering, bij aankomst van het transportmiddel, zonder gelost te zijn. 
De Vennootschap kiest de transporteur die het best afgestemd is op de behoeften van de Klant, zorgt voor het transport en draagt de directe kosten (deze kosten kunnen doorberekend worden aan de Klant), de verantwoordelijkheid en de risico’s ervan tot aankomst op de overeengekomen plaats van levering. 
De Klant blijft in ieder geval verantwoordelijk voor de volledige douaneformaliteiten en de betaling van de rechten en heffingen, die ter zake van de invoer en het lossen van de goederen op de plaats van levering verschuldigd zijn. De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het vervullen van de invoerformaliteiten. 
Voor alle andere door de Klant gewenste incoterms is een voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap vereist.

5. LEVERINGSTERMIJNEN 

De leveringstermijnen zijn louter indicatief en gelden vanaf de bevestigingsdatum van de bestelling. In geen geval kan een vertraging in de levering leiden tot ontbinding van de verkoop. Als een bindende termijn overeengekomen is, verbindt de Vennootschap zich ertoe deze datum in acht te nemen. Indien dit niet mogelijk is stelt de Vennootschap, zodra zij hiervan kennis heeft genomen, de Klant op de hoogte, zonder dat er – om welke reden dan ook – sprake kan zijn van een vergoeding. In dat geval kan geen
schadevergoeding worden geëist door de Klant (zelfs in geval van een dwingende leveringsdatum) indien de levering wordt vertraagd, opgeschort of geannuleerd: 
- als gevolg van een onverwachte stopzetting van de productie, 
- als gevolg van het niet naleven door de Klant van de betalingsvoorwaarden voorzien in het order
- de informatie die nodig is voor de uitvoering van de bestelling niet (tijdig) voorzien is door de Klant of door enige andere oorzaak die toerekenbaar is aan de Klant
- als gevolg van overmacht en met name in geval van staking, ongeval, brand, natuurramp, pandemie, onmogelijkheid tot bevoorrading of alle andere oorzaken waarop wij geen invloed hebben. 

6. ONTVANGST EN RETOUR VAN GOEDEREN

6.1 Bij de levering moet de Klant de goederen zorgvuldig inspecteren en eventuele zichtbare defecten en/of onregelmatigheden vermelden op de leveringsbon, die hij niet vergeet te dateren. Deze voorbehouden moeten per aangetekende brief met ontvangstbewijs geadresseerd worden aan de Vennootschap binnen een termijn van 3 dagen. Alle rechtsmiddelen tegen de Vennootschap vervallen indien de Klant nalaat een klacht in te dienen binnen de
voornoemde termijn. Pakketten die beschadigd zijn tijdens het transport en door de Klant geweigerd zijn, moeten gerestitueerd worden aan de transporteur op het moment van levering. In geval van uitgestelde restitutie zullen de retourneringskosten van de Producten voor rekening van de Klant komen. 
6.2 In geval van ongerechtvaardigde weigering van de geleverde producten, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om naast de verzendkosten een bedrag van 50 euro excl. btw op te eisen, ter dekking van de administratiekosten. 
6.3 Retour van goederen is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Vennootschap en binnen een termijn van maximaal 30 dagen vanaf levering. In geval van retour wegens een zichtbaar gebrek of niet-naleving van de bestelling, moet de Klant het gebrek melden door de procedure te volgen vermeld in 6.1 of eventueel in artikel 10. 
Hoe dan ook, alleen nieuwe goederen kunnen geretourneerd worden in hun oorspronkelijke staat, in hun oorspronkelijke verpakking en waar geen enkele schade aan is toegebracht door de Klant, zijn ondergeschikten of derden (dit geldt niet in geval van een garantieclaim als bedoeld in artikel 10). Elk beschadigd voorwerp zal geweigerd worden.
6.4 Als uitzondering hierop zal geen enkele retournering aanvaard worden door de Vennootschap, als deze de volgende Producten betreft:
- “on-demand” producten;
- gepersonaliseerde producten;
- producten waarvoor de Klant een speciale bestelling gedaan heeft;
- producten die verkocht zijn in het kader van speciale operaties of die aangemerkt zijn als “Producten verwijderd uit de assortimenten of verkrijgbaar zolang de voorraad strekt”. 
Met uitzondering van retourneringen wegens een zichtbaar gebrek of niet-naleving van de bestelling of retourzendingen in het kader van een garantieclaim, zullen alle door de Vennootschap goedgekeurde retourneringen gefactureerd worden op basis van een forfaitair herbevoorradingsbedrag van € 9,00, excl. btw, per bestelling voor alle verzendingen vanuit de Europese Unie, excl. bijkomende douanekosten. 
6.5 In geval van contante betaling bij de bestelling, zal het bedrag van de geretourneerde goederen teruggestort worden via een bankoverschrijving, excl. vergoedingen. 
In geval van betaling via financieringsoplossingen zoals vermeld in 9.2, zal de retournering van de goederen vertaald worden in de uitgifte van een tegoedbon, bruikbaar bij de eerstvolgende betalingstermijn, exclusief vergoedingen. De administratiekosten van de gefinancierde bestelling kunnen in geen geval aan de Klant terugbetaald worden.  

7. BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Onverminderd de risico-overdracht tijdens het leveren van de producten, behoudt de Vennootschap het eigendomsrecht van de geleverde goederen tot de volledige incassering van de prijs ervan, in hoofdsom en toebehoren.
Alle andersluidende bedingen, met name opgenomen in de algemene verkoopvoorwaarden, worden geacht ongeschreven te zijn in overeenstemming met artikel L 621-122 van het Franse Wetboek van Koophandel.
Zoals uitdrukkelijk overeengekomen in geval van vervangbare, onderling uitwisselbare goederen kan de Vennootschap haar rechten laten gelden uit hoofde van het onderhavig beding voor al haar vorderingen, ten aanzien van al haar producten die in het bezit van de Klant zijn, aangezien deze laatste standaard beschouwd worden als zijnde onbetaald. In geval van wanbetaling kan de Vennootschap de geleverde goederen terugnemen of opeisen als schadevergoeding van alle niet-betaalde rekeningen, onverminderd haar recht om lopende verkopen te ontbinden. In geval van niet-betaling op de vervaldag, kan de Vennootschap eenzijdig een inventaris opmaken of op laten maken van de goederen die in het bezit zijn van de Klant, met inachtneming van een termijn van inkennisstelling van 24 uur. De Klant verbindt zich ertoe om vrije toegang te verlenen tot zijn bedrijfsruimtes en de niet-betaalde goederen op eerste verzoek te restitueren aan de Vennootschap binnen de 3 daaropvolgende dagen, waarbij de retourneringskosten voor rekening van de Klant komen. Als de Klant dit niet doet, kan hij hiertoe gedwongen worden door de kortgedingrechter of de gerechtsdeurwaarder die gemachtigd is om over te gaan tot beslag tot terugvordering. De kosten van deze verschillende procedures zullen volledig voor rekening van de Klant komen.

8. PRIJS 

8.1 De catalogusprijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief belasting vanaf onze opslagplaatsen zonder korting, administratie-, verpakkings- en extra verzendingskosten. 
8.2 De prijzen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden op grond van valutaschommelingen of van een prijsverhoging van de leverancier. De aan de Klant gefactureerde prijs zal de prijs zijn die geldig is op het moment van de registratie van de bestelling. 

9. BETALING 

9.1 Contante betaling op de dag van bestelling: 
De facturen kunnen contant betaald worden, via bankoverschrijving of geaccepteerde betaalkaarten. De Vennootschap accepteert in geen geval betalingen per cheque. In het geval van online betaling, garandeert de Klant de Vennootschap dat hij beschikt over eventueel vereiste toestemmingen om het gekozen betaalmiddel te gebruiken. 
9.2 Via financiering.
Voor bestellingen tot € 5.000 kan de betaling gedaan worden in één of meerdere keren via financiering door de financiële partner van de Vennootschap, het bedrijf ALMA, Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 1.585,71 euro, waarvan het hoofdkantoor gelegen is op 176 avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder het nummer 839 100 575, ORIAS-nr. 18 004 631.
Bij het kiezen van het betaalmiddel, neemt de Klant kennis van de precontractuele informatie over betaling in meerdere keren en verklaart hij elektronisch in te stemmen door het overeenkomstige vakje aan te vinken en zijn keuze te bevestigen. 
De Klant moet alle nodige informatie voor het opstellen van een financieringsdossier verstrekken door het daartoe bestemde formulier – beschikbaar tijdens het kiezen van een betaalmiddel – in te vullen. Bij ontvangst van deze informatie zal de Vennootschap een verzoek om voorafgaande toestemming voor financiering indienen bij haar partner. Bij weigering zal de Klant onmiddellijk in kennis gesteld worden en kan hij een ander betaalmiddel kiezen. Als de klant geen ander betaalmiddel kiest, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. 
De financieringskosten bedragen 2,7% van het totale bedrag van de bestelling (incl. btw), afgezien van de administratiekosten van 1,2% van het totale bedrag van de bestelling (incl. btw). 
Bij niet-betaling van één van de gestelde termijnen, worden alle door de Klant verschuldigde resterende bedragen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, zonder nadere formaliteiten en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
De Klant erkent door het bevestigen van zijn betaling, kennis te hebben genomen van de algemene financieringsvoorwaarden en aanvaardt deze onherroepelijk en zonder voorbehoud.
9.3 Geen enkele korting zal toegekend worden in geval van vooruitbetaling. Geen enkele levering zal plaatsvinden als de betaling niet ontvangen is. 
9.4 Betalingsachterstand of wanbetaling zal leiden tot:
 - de opschorting van alle lopende bestellingen. 
- de betaling van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving van een forfaitair bedrag van € 40 ter compensatie van de invorderingskosten, waarbij de Vennootschap zich het recht voorbehoudt de Klant een aanvullende vergoeding te vragen als de werkelijk gemaakte invorderingskosten hoger zouden zijn dan dit bedrag, tegen overlegging van bewijsstukken.
- de betaling van rechtswege van vertragingsrente met een rentevoet toegepast door de Europese Centrale Bank op haar meest recente basisherfinancieringsverrichting, vermeerderd met 10 procentpunten, in overeenstemming met het artikel L.441-6 van het Franse Wetboek van Koophandel en dit vanaf de vervaldatum vermeld op de factuur, tot alle verschuldigde bedragen betaald zijn. De interesten zullen oplopen zonder dat een voorafgaande aanmaningsbrief moet worden gezonden.
9.5 Als er door wanbetaling van de Klant een beroep gedaan moet worden op gerechtelijke inning van schuldvorderingen, zal de Klant de Vennootschap – boven het bedrag in hoofdsom, rente, kosten en toebehoren te zijnen laste – een vastgestelde vergoeding van 15% van hoofdsom incl. btw van de schuldvordering moeten betalen, als conventionele en forfaitaire schadevergoeding, zonder inbegrip van de vergoeding die toegekend is op grond van art. 700 van het Franse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of een vergelijkbare tekst en de uit de procedure voortvloeiende kosten en uitgaven. 

10. GARANTIE

De door de Vennootschap geleverde producten waarvan het nettobedrag hoger is dan € 12, genieten een contractuele garantie van 24 maanden vanaf de datum van levering aan de Klant, die de non-conformiteit van de producten bij de bestelling en alle gebreken als gevolg van materiaal-, ontwerp- of fabricagefouten dekt en waardoor de geleverde producten onbruikbaar zijn. Deze garantie is niet van toepassing: (a) op batterijen en elektrische producten die een garantie genieten van 12 maanden vanaf de datum vermeld op de leveringsbon, (b) op verbruiksgoederen (banden, remblokken, afdichtingen enz.) die geen garantie genieten, behalve in geval van fabricagefouten.
Deze garantie is beperkt tot de vervanging of de vergoeding van niet-conforme producten of producten met een gebrek, zoals bepaald door de Vennootschap. De vervanging van de Producten of defecte onderdelen zal geen verlenging van de garantie tot gevolg hebben. De garantie is uitgesloten in geval van verkeerd gebruik, nalatigheid, niet-naleving van de technische aanbevelingen of gebrek aan onderhoud door de Klant en geldt evenmin voor normale slijtage van het Product of voor overmacht. De garantie wordt ook niet toegepast in geval van beschadiging of ongevallen door schokken, valpartijen, noch in geval van verwerking van het Product.
Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant – op straffe van verval van elke actie dienaangaande – de Vennootschap schriftelijk informeren over het bestaan van gebreken binnen een maximumtermijn van 4 werkdagen, vanaf de datum dat het gebrek geconstateerd is.

11. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOOTSCHAP 

11.1 In alle gevallen, als de Vennootschap aansprakelijk gesteld wordt na een verkoop, om welke reden dan ook, is het totaal van de vergoedingen beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto prijs van het Product dat ten grondslag ligt aan de schade. Alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie en/of aansprakelijkheid van de Vennootschap is uitgesloten. De vervanging van de defecte Producten zal geen verlenging van de geldende garantie tot gevolg hebben. 
11.2 De Vennootschap kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor de schade waarvan zij direct en persoonlijk aan de basis ligt, zonder gezamenlijke verbintenis of in solidum met derden, met name de fabrikant van het Product en/of de Klant en/of de eindkoper en/of elke andere gesubrogeerde of rechtsopvolger van hiervoor genoemden, die bijgedragen hebben aan de schade. 
11.3. De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor indirecte en/of onvoorspelbare verliezen of schade van de Klant of van derden, met inbegrip van met name alle misgelopen winst, verlies, onjuistheid of beschadiging van bestanden of gegevens, commerciële schade, omzetverlies of winstderving, verlies van klanten, mislopen van een kans, kosten voor het verkrijgen van een product, een dienst of alternatieve technologie, in verband met of voortvloeiende uit het niet-uitvoeren of het onjuist uitvoeren van de verkoop. 
11.4 De Vennootschap kan niet aansprakelijk gesteld worden als de Producten verwaarloosd zijn of niet door de Klant of de eindkoper onderhouden zijn. Dit geldt tevens in geval van normale slijtage van het Product of overmacht of als de producten in andere omstandigheden gebruikt worden dan waarvoor ze gefabriceerd zijn, met name in geval van het niet naleven van de voorwaarden die beschreven staan in de gebruikershandleiding. De Vennootschap kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van beschadiging of ongevallen door schokken, valpartijen, gebrek aan toezicht en/of verwerking van het Product. 
11.5 In het geval dat de Vennootschap onderhoudswerkzaamheden, reparaties, wijzigingen of andere werkzaamheden op de aan haar door de klant toevertrouwde onderdelen zou moeten verrichten, wijst de Vennootschap alle aansprakelijkheid af voor schade die naderhand veroorzaakt zou kunnen worden door deze onderdelen en die niet veroorzaakt zou zijn door de Vennootschap, maar door de Klant of door een derde (niet naleven van de montagehandleidingen, montagewerkzaamheden en het opnieuw monteren door ondeskundige personen enz.) 
11.6 Sommige door de Vennootschap gedistribueerde onderdelen zijn bestemd om de prestaties van het voertuig te verhogen en uitsluitend bedoeld in het kader van wedstrijden. Om deze reden kunnen deze onderdelen de kenmerken van het voertuig wijzigen ten opzichte van de homologatie op het grondgebied waar het voertuig gebruikt wordt en het voertuig dus ongeschikt maken voor gebruik op de weg. De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden – voor welke gelegenheid en op welke manier dan ook – voor een dergelijke wijziging of voor het gebruik van een gewijzigd voertuig met het doel of met als gevolg het niet overeen te laten stemmen met de administratieve voorschriften die normaliter van toepassing zijn. Het is hoe dan ook aan de Klant om zich te verzekeren van de wel of niet gehomologeerde aard van de onderdelen die hij op zijn voertuig monteert, afhankelijk van de plaats waar het voertuig gebruikt wordt. In geval van een vordering door derden tegen de Vennootschap op grond van een dergelijke wijziging van het voertuig, zal de Klant de Vennootschap vrijwaren en de daarmee verband houdende kosten vergoeden.

12. WAARSCHUWING VOOR PROFESSIONELE VERKOPERS 

Er wordt aan herinnerd dat rijden op voor openbaar verkeer toegankelijke wegen of plaatsen met een bromfiets, een motorfiets, een gemotoriseerde drie- of vierwieler die niet aan goedkeuring onderworpen zijn, bestraft wordt met een boete van de vijfde categorie. De verkoop, overdracht of huurkoop van zulke voertuigen aan een minderjarig persoon zijn verboden, evenals het verhuren aan of het ter beschikking stellen aan personen jonger dan veertien jaar, behalve als dit gebeurt in het kader van een erkende sportvereniging (Art. L321-1-1 C. van het Franse Wegenverkeersreglement). 
Overeenkomstig het besluit nr. 2009-911 van 27 juli 2009 moet een HANDVEST INZAKE DE VERKOOP-, OVERDRACHT-,  VERHUUR- EN  GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN GEMOTORISEERDE VOERTUIGEN WAARVOOR GEEN GOEDKEURING VERLEEND IS, op een zichtbare en leesbare wijze opgehangen worden op plaatsen waar zij in de handel gebracht worden. Een kopie moet overhandigd worden aan alle personen die zulke voertuigen kopen of huren. 
Overeenkomstig het besluit nr. 2010-44 van 12 januari 2010 moet elke professional op een leesbare, zichtbare en onuitwisbare manier de desbetreffende voertuigen voorzien van de melding “verboden voor gebruik op voor openbaar verkeer toegankelijke wegen”. 

13. BEREIK 

Als één van de huidige voorwaarden nietig verklaard of geannuleerd mocht worden, betekent dit niet dat de andere clausules ook geannuleerd worden; deze blijven dus geldig. 

14. OVEREENKOMST VAN BEWIJS 

14.1 Bij online bestellingen op de website van de Vennootschap, vormen de bevestiging van de bestelling en het aanvaarden van de huidige AVV via e-mail een bewijs dat de verkoopovereenkomst tot stand gekomen is.  
14.2 De Klant is als enige verantwoordelijk voor het aanpassen van zijn informatiesysteem aan het gebruik van internet en voor het tot stand brengen van relaties met de software-aanbieders en netwerkdienstverleners. De eventuele accountinstellingen (met name wachtwoord en gebruikersnaam) die nodig zijn voor de bestelling, zijn strikt persoonlijk en klantgebonden en moeten vertrouwelijk behandeld worden. Bestellingen die gedaan worden via deze vertrouwelijke instellingen worden beschouwd als uitgevoerd onder de naam en voor rekening van de Klant.   

15. PERSOONSGEGEVENS – AVG

Persoonlijke gegevens die van de Klant worden verzameld, zullen worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid zoals dat op onze website wordt verstrekt. Het Privacybeleid vormt een integraal onderdeel van deze AVV

16. TOEPASSELIJK RECHT – TOEWIJZING VAN BEVOEGDHEDEN 

15.1 De onderhavige AVV en alle verkopen die gesloten zijn door de Vennootschap, zijn uitsluitend onderworpen aan de Franse wetgeving en aan geen andere. Ze zijn opgesteld in de Franse taal. Als ze vertaald zijn in één of meerdere talen, geldt in geval van geschillen alleen de Franse tekst als uitgangspunt. 
16.2 BIJ GEBREK AAN EEN MINNELIJKE SCHIKKING ZULLEN ALLE GESCHILLEN WAARTOE ONDERHAVIGE OVEREENKOMST AANLEIDING KAN GEVEN, ZOWEL WAT BETREFT DE GELDIGHEID, DE INTERPRETATIE, DE UITVOERING, DE OPZEGGING, DE GEVOLGENS EN CONSEQUENTIES ERVAN, VOORGELEGD WORDEN AAN DE RECHTBANK VAN MULHOUSE.

.